Piešinių konkurso nuostatai

I. BENDROJI DALIS

1. Vaikų piešinių konkurso „Lietuvos vaikų balsas“ (toliau – Konkursas) nuostatai (toliau – Nuostatai) apibrėžia konkurso organizatorius, tikslą, uždavinius, dalyvius, sąlygas, konkurso laimėtojų nustatymo ir dalyvių apdovanojimo tvarką.

2. Konkurso organizatoriai – Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo institutas, Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetas, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, VO „Gelbėkit vaikus“, Artūro Noviko džiazo mokykla, UAB „Tavo mokykla“, IĮ „Aukso pieva“,  UAB „Venipak Lietuva“ ir informacinis partneris – LRT (toliau – Organizatorius).

3. Konkurso koordinatorius ir kontaktinis asmuo: doc. dr. Raminta Bardauskienė, el. paštas: lietuvosvaikubalsas@mruni.eu

II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

4. Konkursas skirtas paminėti Tarptautinę vaikų gynimo dieną. Dalyviai kviečiami išreikšti savo nuomonę rūpimais klausimais.

5. Konkurso tikslas – suteikti vaikui galimybę kūrybinėmis ir meninėmis priemonėmis išsakyti savo nuomonę tema „Vaikų Žemė“. Šių metų konferencijos temos idėja paremta Justino Marcinkevičiaus eilėraščio citata: „Jeigu šita žemė kam priklauso, tai pirmiausia, žinoma, vaikams“. Siekiame sudaryti galimybę vaikams išsakyti savo nuomonę kaip jie mato mūsų planetą, pranešimais ir piešiniais atskleisdami savo viziją apie Žemės išsaugojimą ir jos gyventojų taiką.

6. Uždaviniai:

6.1. Skatinti pilietinę drąsą ir aktyvumą;

6.2. Puoselėti vaikų meninę saviraišką ir kūrybiškumą.

III. DALYVIAI

7. Konkurse gali dalyvauti vaikai nuo 3 iki 18 metų.

IV. KONKURSO SĄLYGOS

8. Konkursui pateikiami individualūs darbai. Vienas vaikas gali būti tik vieno piešinio autorius.

9. Konkursui pateikiami piešiniai gali būti atlikti įvairiomis priemonėmis: guašu, akvarele, aliejumi, spalvotais pieštukais, kreidelėmis ir pan.

10. Konkursui pateikti piešiniai turi būti atlikti ne kompiuterine technika.

11. Piešinio lapo formatas – A4.

12. Pateikiant piešinį užpildoma atskira dalyvio anketa (žr. priedą). Anketą būtina užpildyti didžiosiomis raidėmis ir išsiųsti su piešiniu.

13. Kiekvienas dalyvis siunčia (pristato) savo piešinį Organizatoriui adresu: Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo institutas (V-242 kab.), Ateities 20, LT-08303 Vilnius.

V. VERTINIMO KRITERIJAI

14. Konkursui pateikti darbai vertinami 3-5, 6-8, 9-11, 12-14, 15-18 metų amžiaus grupėse.

15. Organizatorius sudaro vertinimo komisiją iš penkių narių.

16. Konkurso vertinimo komisija atsižvelgia į: 

16.1. piešinio atitikimą temai;

16.2. kūrybiškumą;

16.3. kompozicijos originalumą;

16.4. estetiškumą.

17. Kiekvienoje amžiaus grupėje bus išrinkta po 3 nugalėtojus.

18. Nugalėtojai bus kviečiami dalyvauti konferencijoje „Lietuvos vaikų balsas“, vyksiančioje Vilniuje 2021 m. birželio 1 d. nuotoliniu būdu, pasitelkiant MRU Zoom virtualią aplinką.

19. Konkurso sąlygų neatitinkantys darbai nebus vertinami.

VI. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

20. Darbai iki 2021 m. gegužės 17 d. siunčiami paštu arba pristatomi adresu: Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo institutas (V-242 kab.), Ateities 20, LT-08303 Vilnius (su prierašu – Piešinių konkursui „Lietuvos vaikų balsas“).

21. Vertinimo komisija 2021 m. gegužės 22 d. skelbia konkurso rezultatus interneto svetainėje http://vaikubalsas.mruni.eu/ bei informuoja konkurso nugalėtojus asmeniškai el. paštu.

22. Konkurso nugalėtojų piešiniai bus talpinami organizatoriaus tinklapyje http://vaikubalsas.mruni.eu/

VII. RENGINIŲ DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

22. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti konferencijoje „Lietuvos vaikų balsas“,kuri skirta paminėti Tarptautinę vaikų gynimo dieną 2021 m. birželio 1 d.

23. Nugalėtojai bus apdovanojami atminimo dovanomis, o pedagogams, kurių mokiniai taps nugalėtojais, bus įteikti padėkos raštai.

VIII. KITOS SĄLYGOS

24. Konkurso dalyviai, atsiųsdami piešinius, sutinka su konkurso taisyklėmis ir perleidžia savo autorines teises į kūrinį konkurso organizatoriams.

25. Organizatorius nėra atsakingas už bet kokias asmenines išlaidas, susijusias su dalyvavimu konkurse.

26. Organizatorius neatsako už siuntimo metu dingusius, pažeistus ar sugadintus darbus.

27. Konkurso dalyviai sutinka, kad foto nuotraukos ar video medžiaga su asmeniniu atvaizdu iš apdovanojimų ceremonijos ar kitų su konkursu susijusių renginių, būtų publikuojamos viešai ir naudojamos rinkodaros tikslams.

28. Konkurso organizatorius pasilieka teisę keisti konkurso taisykles, apie tai informuodamas MRU internetiniame puslapyje (http://vaikubalsas.mruni.eu/)

LIETUVOS VAIKŲ BALSO PIEŠINIŲ KONKURSO NUOSTATAI IR DALYVIŲ ANKETA