Pranešimų konkurso nuostatai

I. BENDROJI DALIS

1. Vaikų pranešimų konkurso „Lietuvos vaikų balsas“ (toliau – Konkursas) nuostatai (toliau – Nuostatai) apibrėžia konkurso organizatorius, tikslą,  uždavinius, dalyvius, sąlygas, konkurso laimėtojų nustatymo ir dalyvių apdovanojimo tvarką.

2. Konkurso organizatoriai – Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo institutas, Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetas, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, VO „Gelbėkit vaikus“, Artūro Noviko džiazo mokykla, UAB „Tavo mokykla“, IĮ „Aukso pieva“,  UAB „Venipak Lietuva“ ir informacinis partneris – LRT (toliau – Organizatorius).

3. Konkurso koordinatorius ir kontaktinis asmuo: doc. dr. Gražina Čiuladienė, el. paštas: lietuvosvaikubalsas@mruni.eu

II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

4. Konkursas skirtas paminėti Tarptautinę vaikų gynimo dieną. Dalyviai kviečiami išreikšti savo nuomonę jiems rūpimais klausimais.

5. Konkurso tikslas – suteikti vaikui galimybę kūrybiškai ir atvirai išsakyti savo nuomonę tema „Vaikų Žemė“.  Šių metų konferencijos temos idėja paremta Justino Marcinkevičiaus eilėraščio citata „Jeigu šita žemė kam priklauso, tai pirmiausia, žinoma, vaikams“. Siekiame sudaryti galimybę vaikams išsakyti savo nuomonę kaip jie mato mūsų planetą, pranešimais ir piešiniais atskleisdami savo viziją apie Žemės išsaugojimą ir jos gyventojų taiką.

6. Uždaviniai:

6.1. Skatinti pilietinę drąsą ir aktyvumą;

6.2. Puoselėti vaikų saviraišką ir kūrybiškumą.

III. DALYVIAI

7. Konkurse gali dalyvauti visi Lietuvos mokiniai (nuo 6 iki 18 metų).

IV. KONKURSO SĄLYGOS

8. Konkursui pateikiami individualūs darbai. Vienas mokinys gali būti tik vieno pranešimo autorius.

9. Konkursui pateikiamo pranešimo forma – tekstas, parašytas ne daugiau kaip dviejuose A4 formato lapuose. Teksto apimtis – iki 4000 spaudos ženklų su tarpais.

10. Konkursui pateikiamas tekstas gali būti parašytas ranka arba kompiuteriu.

11. Pateikiant pranešimo tekstą užpildoma atskira dalyvio anketa (žr. priedą). Anketą būtina užpildyti didžiosiomis raidėmis ir išsiųsti su pranešimo tekstu.

12. Kiekvienas dalyvis siunčia savo pranešimą Organizatoriui el. paštu lietuvosvaikubalsas@mruni.eu

V. VERTINIMO KRITERIJAI

13. Konkursui pateikti pranešimai vertinami 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 klasių amžiaus grupėse.

14. Organizatorius sudaro vertinimo komisiją iš penkių narių.

15. Konkurso vertinimo komisija atsižvelgia į:

15.1. pranešimo atitikimą temai;

15.2. minčių dėstymo nuoseklumą;

15.3. argumentų / iliustracijų įtikinamumą;

15.4. kalbos taisyklingumą;

15.5. kūrybiškumą;

15.6. originalumą.

16. Kiekvienoje amžiaus grupėje bus išrinkta po 1 nugalėtoją.

17. Nugalėtojai bus kviečiami perskaityti savo pranešimus konferencijoje „Lietuvos vaikų balsas“, vyksiančioje Vilniuje 2021 m. birželio 1 d. nuotoliniu būdu, pasitelkiant MRU Zoom virtualią aplinką.

18. Konkurso sąlygų neatitinkantys darbai nebus vertinami.

VI. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

19. Vaikų pranešimai iki 2021 m. gegužės 17 d. siunčiami el. paštu: lietuvosvaikubalsas@mruni.eu (Pranešimų konkursui „Lietuvos vaikų balsas“).

20. Vertinimo komisija 2021 m. gegužės 22 d. skelbia konkurso rezultatus interneto svetainėje http://vaikubalsas.mruni.eu/ bei informuoja konkurso nugalėtojus asmeniškai el. paštu.

21. Konkurso dalyvių ir nugalėtojų pranešimai bus talpinami organizatoriaus tinklapyje http://vaikubalsas.mruni.eu/

VII. RENGINIŲ DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

22. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti vaikų konferencijoje „Lietuvos vaikų balsas“, kuri skirta paminėti Tarptautinę vaikų gynimo dieną 2021 m. birželio 1 d.

23. Nugalėtojai bus apdovanojami atminimo dovanomis, o pedagogams, kurių mokiniai taps laureatais, bus įteikti padėkos raštai.

VIII. KITOS SĄLYGOS

24. Konkurso dalyviai atsiųsdami pranešimus sutinka su konkurso nuostatomis ir perleidžia savo autorines teises į kūrinį konkurso organizatoriams.

25. Organizatorius nėra atsakingas už bet kokias asmenines išlaidas, susijusias su dalyvavimu konkurse.

26. Organizatorius neatsako už siuntimo metu dingusius, pažeistus ar sugadintus tekstus.

27. Konkurso dalyviai sutinka, kad foto nuotraukos ar video medžiaga su asmeniniu atvaizdu iš apdovanojimų ceremonijos ar kitų su konkursu susijusių renginių, būtų publikuojamos viešai ir naudojamos rinkodaros tikslams.

28. Konkurso organizatorius pasilieka teisę keisti konkurso taisykles, apie tai informuodamas MRU internetiniame puslapyje http://vaikubalsas.mruni.eu/

LIETUVOS VAIKŲ BALSO PRANEŠIMŲ KONKURSO NUOSTATAI IR DALYVIO ANKETA